شركت توسعه تجارت ايرسا ايرانيان با نام تجاري آلامو و شماره ثبت ٥١٠٤٤

نرخ خدمات

به گزینه های دیگری نیاز دارید ؟

فقط با این شماره تماس بگیرید 09121775672
رزرو کنید
رزرو خودرورزرو خودرورزرو خودرورزرو خودرورزرو خودرورزرو خودرورزرو خودرومیانگین نرخ روزانه
میانگین نرخ ماهیانه
ترانسفر فرودگاهی
35،000،000 ریال / روزانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
735،000،000 ريال / ماهیانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
4،500،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
10،000،000 ريال / روزانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
210،000،000 ريال / ماهیانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
5،000،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
12،000،000 ريال / روزانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
252،000،000 ريال / ماهیانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
6،000،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
14،000،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
294،000،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
7،000،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
11،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
241،500،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
5،750،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
6،000،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
126،000،000 ريال / ماهیانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
3،000،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
4،500،000 ريال / روزانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
94،500،000 ريال / ماهیانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
2،250،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
12،000،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
252،000،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
6،000،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
10،000،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
210،000،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
5،000،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
6،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
136،500،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
3،250،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
4،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
94،500،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
2،250،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
6،000،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
126،000،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
3،000،000
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
9،000،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
189،000،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
4،500،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
10،000،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
210،000،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
5،000،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
4،000،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
84،000،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
2،000،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
6،000،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
126،000،000 / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
3،000،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
6،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
136،500،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
3،250،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
1،800،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
37،800،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
900،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
3،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
73،500،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
1،750،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
2،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
52،500،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
1،250،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
3،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
73،500،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
1،750،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
3،300،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
69،000،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
1،650،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
2،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
52،500،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
1،250،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
3،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
73،500،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
1،750،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
3،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
73،500،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
1،750،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
4،000،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
84،000،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
2،000،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
4،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
94،500،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
2،250،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
1،800،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
37،800،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
900،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
2،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
52500000 / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
1،750،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
800،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
16،800،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
400،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
800،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
16،800،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
400،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
4،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
94،500،000 / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
2،250،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
4،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
94،500،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
2،250،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
میانگین نرخ روزانه
35،000،000 ریال / روزانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
10،000،000 ريال / روزانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
12،000،000 ريال / روزانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
14،000،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
11،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
6،000،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
4،500،000 ريال / روزانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
12،000،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
10،000،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
6،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
4،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
6،000،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
9،000،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
10،000،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
4،000،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
6،000،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
6،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
1،800،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
3،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
2،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
3،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
3،300،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
2،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
3،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
3،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
4،000،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
4،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
1،800،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
2،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
800،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
800،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
4،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
4،500،000 ريال / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
میانگین نرخ ماهیانه
735،000،000 ريال / ماهیانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
210،000،000 ريال / ماهیانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
252،000،000 ريال / ماهیانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
294،000،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
241،500،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
126،000،000 ريال / ماهیانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
94،500،000 ريال / ماهیانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
252،000،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
210،000،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
136،500،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
94،500،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
126،000،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
189،000،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
210،000،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
84،000،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
126،000،000 / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
136،500،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
37،800،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
73،500،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
52،500،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
73،500،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
69،000،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
52،500،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
73،500،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
73،500،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
84،000،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
94،500،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
37،800،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
52500000 / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
16،800،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
16،800،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
94،500،000 / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
94،500،000 ريال / ماهیانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
ترانسفر فرودگاهی
4،500،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
5،000،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
6،000،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
7،000،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
5،750،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
3،000،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
2،250،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
6،000،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
5،000،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
3،250،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
2،250،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
3،000،000
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
4،500،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
5،000،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
2،000،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
3،000،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
3،250،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
900،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
1،750،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
1،250،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
1،750،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
1،650،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
1،250،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
1،750،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
1،750،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
2،000،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
2،250،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
900،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
1،750،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
400،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
400،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
2،250،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
2،250،000 ريال
* در برداشتن منطقه بستگی دارد

نرخ خدمات