شركت توسعه تجارت ايرسا ايرانيان با نام تجاري آلامو و شماره ثبت ٥١٠٤٤

اجاره ماشین در تهران

رنت ماشین در تهران

شرایط فروش اعتباری محصولات ایران خودرو

اجاره ماشین

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اطﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش اﻋﺘﺒﺎری ٩۶ ﺧﺮداد از روز دو ٩۶/٠٣/٠١ ﺷﻨﺒﻪ ٩۶/٠٣/٣١ ﻟﻐﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ظﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﭘﯿﻮﺳﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

رنت ماشین

ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺪارک ﻻزم در اﯾﻦ روش ﻣﺸﺎﺑﻪ روش ھﺎی ﺟﺎری ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﺪ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺎه ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ .
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮوش و ﺑﺼﻮرت ، ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮏ ھﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

کرایه ماشین

ﻧﺮخ ﺳﻮد و ، ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ، اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺪاد ﭼﮏ … ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﺸﺘﺮی و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﺘﺮ، ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﮐﺎھﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

با سفرآلامو آسوده برانید.

پاسخ دهید